ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statut Gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

22 czerwiec 2011 Zmiana Statutu Gminy - 21.06.2011r.

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-13 10:09:29 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Uchwała Nr IX/46/2011

Rady Gminy w Przewozie

z dnia 21 czerwca 2011 r.

 
w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy w Przewozie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Przewóz.

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W załączniku do uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy w Przewozie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Przewóz wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 10 otrzymuje brzmienie:

  „§ 10. 1. Jednostki pomocnicze mogą dysponować środkami finansowymi w zakresie określonym w budżecie Gminy stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.).

  2. W zakresie dokonywania wydatków z funduszu sołeckiego organ wykonawczy jednostki pomocniczej zobowiązany jest kierować się zasadami legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.
3. Nadzór nad działalnością finansową jednostki pomocniczej sprawuje Rada poprzez Komisję Rewizyjną oraz Wójt.”;

2) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Urząd Gminy w Przewozie.”;

3) w § 39 ust. 1 liczbę „39” zastępuje się liczbą „38”;

4) w § 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przebieg sesji może być nagrywany na nośniku elektronicznym, który powinien być przechowywany do czasu podjęcia uchwały o jakiej mowa w § 38 pkt 1.”;

5) § 121 otrzymuje brzmienie:

„§ 121. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie organów Gminy.”;

6) § 124 i 125 otrzymują brzmienie:

„§ 124. 1. Gospodarka środkami publicznymi jest jawna.

2. Zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi realizowana jest zgodnie z przepisami Działu I rozdziału 4 „Jawność i przejrzystość finansów publicznych” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 125. Uprawnienia określone w § 122, 123 i 124 nie znajdują zastosowania:

1) w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności,

2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,

3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.”;
 1. § 126 i 127 otrzymują brzmienie:

  „§ 126. 1. Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione na podstawie:

  1) wyboru – Wójt,

  2) powołania – Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy,

  3) mianowania – dotyczy pracowników, o których mowa w art. 54 ustawy o pracownikach samorządowych,

  4) umowy o pracę – pozostali pracownicy.

  2. Status prawny pracowników samorządowych określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

  § 127. 1. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada w drodze uchwały.

  2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący Rady, a pozostałe czynności – Sekretarz Gminy.

  3. Nawiązania stosunku pracy z pozostałymi pracownikami samorządowymi (z wyjątkiem Skarbnika Gminy) oraz ustalenia dla nich warunków pracy i płacy dokonuje Wójt w stosunku do pracowników Urzędu Gminy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy – w stosunku do pozostałych pracowników samorządowych.”.
 
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-13 10:09:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-13 10:09:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-13 10:16:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1074 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony