ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sołectwa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sołectwa Gminy Przewóz

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Sołectwo
Sołtys
 
Bucze
Mirosław Malec
 
Dąbrowa Łużycka
Maria Gorzelna
 
Dobrochów
Piotr Jaszczur
 
Lipna
Anna Klisowska
 
Mielno
Krystyna Skiba
 
Piotrów
Danuta Jaworska
 
Przewóz
Marian Kutasiewicz
 
Sanice
Mirosława Bruź
 
Sobolice
Wioletta Kukułka
 
Straszów
Ilona Fedorczuk
 
Włochów
Mirosław Kowalski
 
 
 
Statut Sołectwa
 
Rozdział I
 
Sołectwo i teren jego działania.
 
§1.
 
 1. W skład Sołectwa ..... wchodzi wieś ......
 2. Ogół mieszkańców Sołectwa tworzy Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
§2.
 
 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi
  sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Przewóz.
 2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa działa na podstawie przepisów prawa, a w
  szczególności na podstawie:
 
 
 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 2. uchwały Nr IV/16/90 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 października 1990 r. w
  sprawie Statutu Gminy Przewóz,
 3. niniejszego Statutu.
Rozdział II
Organy Sołectwa.
 
§3.
 
1. Organami Sołectwa są:
 
 1. zebranie wiejskie,
 2. sołtys,
 3. Rada sołecka.
 
 
 1. Zebranie wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne organy określając zakres
  ich działania.
 2. Kadencja sołtysa, Rady sołeckiej i innych organów powołanych przez zebranie wiejskie
  trwa 4 lata.
§4.
 
 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
 2. Sołtys jest organem wykonawczym.
 3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
 
Rozdział III
Zakres działania organów Sołectwa.
 
§5.
 
 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców.
  Wszyscy mieszkańcy Sołectwa obowiązani są wykonywać uchwały zebrania wiejskiego.
 2. Do zebrania wiejskiego należy w szczególności:
 
 
 1. rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu,
  wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania członków zebrania,
 2. kształtowanie zasad współżycia społecznego,
 3. organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
 4. tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
 6. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji
  projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców
  Sołectwa,
 7. występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie
  wykracza poza możliwości zebrania,
 8. ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między kolejnymi zebraniami wiejskimi,
 9. opiniowanie, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawianych do konsultacji przez
  Radę Gminy projektów uchwał w sprawach:
 
 
 1. planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. planu budżetu na dany rok,
 3. przepisów prawa miejscowego,
 4. innych uchwał Rady Gminy,
 
 
 1. uchwalanie najpóźniej do 20 października każdego roku wniosków w celu
  rozpatrzenia ich przez Radę Gminy i uwzględnienia w budżecie Gminy następnego roku,
 2. w przypadku planowania w budżecie Gminy wydatków na Sołectwo związanych z
  budową urządzeń komunalnych lub budową infrastruktury Sołectwa - uchwalanie
  wysokości udziału mieszkańców w budowie tych urządzeń oraz sposobu zbierania tych
  środków od mieszkańców,
 3. uchwalanie sposobu rozliczenia udziałów mieszkańców przewyższających
  obowiązkowe udziały,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania mieniem Sołectwa, w tym również
  środkami pieniężnymi przyznanymi Sołectwu z budżetu Gminy.
3. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd Mieszkańców Sołectwa może
nawiązywać współpracę z sąsiednimi Sołectwami, zawierać porozumienia określające
zakres i sposób wykonania wspólnych zadań oraz podejmować wspólne uchwały.

 
§6.
 
1. Do zadań i obowiązków sołtysa należy w szczególności:
 
 1. reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
 2. prowadzenie biura Sołectwa,
 3. zwoływanie zebrań wiejskich,
 4. zwoływanie posiedzeń Rady sołeckiej,
 5. działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Zarządu Gminy,
 6. uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta,
 7. składanie corocznych sprawozdań ze swej działalności na zebraniu wiejskim,
 1. współpraca z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami i
  dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa.

   
 1.  
 2.  
 3.  
 1. Sołtys nie będący radnym może uczestniczyć w pracach i sesjach Rady Gminy bez prawa
  udziału w głosowaniu.
 2. Na posiedzenia Zarządu Gminy, na których rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio
  Sołectwa, Zarząd zaprasza sołtysa do udziału w tych posiedzeniach.
 3. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Zarządu Gminy sołtysowi przysługuje prawo
  występowania z głosem doradczym. Może on również zgłaszać wnioski w imieniu
  zebrania wiejskiego.
 4. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.
§7.
 
 1. Rada sołecka pomaga sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa. Rada
  sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
 2. Rada sołecka składa się z 5 członków wybranych w trybie określonym w rozdziale V
  Statutu.
 3. Posiedzenia Rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
  kwartał. Posiedzeniom przewodniczy sołtys.
 4. Do zadań Rady sołeckiej należy w szczególności:
 1. opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach
  będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
 2. opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów programów pracy
  Samorządu,
 3. występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
  mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań Samorządu,
 4. organizacja wykonywania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich
  realizacji,
 5. współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji
  zadań.
 
Rozdział IV
 
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał.
 
§8.
 
 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim z prawem do głosowania mają wszyscy
  mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
 2. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
 
 
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Zarządu Gminy lub Rady Gminy,
 3. na żądanie co najmniej 1/5 liczby mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w
  zebraniu.
 
 
 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa
  razy w roku.
 2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób
  zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
 3. Zebranie wiejskie winno odbyć się w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, chyba że
  wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§9.
 
 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo
  zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu.
 2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.
 3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez
  sołtysa.
 4. Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany z Radą sołecką. Sprawy
  proponowane do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie przygotowane.
 5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie opracowania spraw rozpatrywanych na zebraniu.
  W przypadku powstania trudności sołtys powinien zwrócić się do Przewodniczącego
  Rady Gminy lub Wójta o pomoc. Przewodniczący Rady Gminy lub Wójt wyznaczają w
  tym celu odpowiednich radnych, członków Zarządu lub pracowników Urzędu Gminy.
 6. W celu udzielania sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i w
  organizacji zebrań, Zarząd Gminy może wyznaczyć poszczególnych członków Zarządu
  lub pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z Sołectwem.
 7. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa
  się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania
  nad konkretną sprawą.
 
§10.
 
 1. Zebrania wiejskie są protokołowane przez protokolanta, którym powinien być członek
  Rady sołeckiej.
 2. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:
 
 1. miejscowość i datę zebrania,
 2. stwierdzenie ważności zebrania,
 3. porządek zebrania,
 4. treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji,
 5. podpisy sołtysa i protokolanta,
 6. do protokołu dołącza się listę obecności oraz wszystkie załączniki, jeśli były one
  niezbędne do dyskusji.
3. Kopię protokołu z zebrania przesyła się Sekretarzowi Gminy w terminie 7 dni.
 
Rozdział V
 
Tryb wyboru sołtysa i Rady sołeckiej.
 
§11.
 
 1. Do wyboru sołtysa i Rady sołeckiej uprawnione jest zebranie wiejskie.
 2. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady sołeckiej,
  zwołuje Zarząd Gminy. W tym celu Zarząd Gminy określa miejsce, dzień i godzinę
  zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania spośród członków
  Zarządu. Za akceptacją Przewodniczącego Rady Gminy, Zarząd może powierzyć
  przewodniczenie takiemu zebraniu radnemu Gminy.
 3. Postanowienie Zarządu Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady
  sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed
  wyznaczoną datą zebrania.
§12.
 
 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
  wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.
 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców,
  wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na
  zebraniu.
 3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o obowiązku
  podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
 
§13.
 
 1. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
 2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród
  uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca
  na sołtysa lub członka Rady sołeckiej.
 3. Do zadań komisji należy:

   
 1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
 2. przeprowadzenie głosowania,
 3. ustalenie wyników wyborów,
 4. ogłoszenie wyników wyborów,
 5. sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
 
 
 1. Protokół z wyborów podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
 2. Protokół komisji skrutacyjnej powinien zawierać:
 
 
 1. skład komisji skrutacyjnej,
 2. ilość osób uczestniczących w głosowaniu,
 3. ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych,
 4. ilość głosów oddanych na każdego kandydata,
 5. stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.
§14.
 
 1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych
  bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. Kandydaci obowiązani są
  wyrazić zgodę na kandydowanie.
 2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory sołtysa, a w drugiej - wybory członków
  Rady sołeckiej.
 3. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania zaopatrzonych w pieczęć Sołectwa lub
  Zarządu Gminy, z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów, w ten sposób, że
  mieszkaniec Sołectwa stawia znak „X" przy nazwisku kandydata, na którego oddaje swój
  głos.
 4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§15.
 
 1. Sołtys i członkowie Rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem
  wiejskim i mogą być przez to zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
  wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał zebrania lub
  dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
 2. Rada Gminy, w porozumieniu z mieszkańcami Sołectwa, może odwołać sołtysa, który nie
  wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii
  środowiska.
 3. Zarząd Gminy może zawiesić w czynnościach sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich
  obowiązków lub dopuścił się przestępstwa, i wystąpić do Rady Gminy o odwołanie go.
 4. Odwołanie z zajmowanych funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu
  zainteresowanego.
 5. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Zarząd Gminy zwołuje zebranie wiejskie
  dla wybory nowego sołtysa w trybie określonym w niniejszym rozdziale.
 6. Wybory dla uzupełnienia składu Rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa, w trybie określonym w §§ 12, 13 i 14.
 
Rozdział VI
 
Postanowienia końcowe.
§16.
 
Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w porozumieniu z sołtysem i Radą sołecką.
 
§17.
 
W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Zarząd Gminy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-13 09:39:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-13 09:40:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-01 14:42:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6848 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »